هزینه ها براساس گرایش هزینه ها به سه دسته تقسیم بندی می شوند:

·         هزینه های ثابت

به هزینه هایی گفته می شود که با تغییر  سطح فعالیت در مجموع بدون تغییر  باقی بماند. مانند هزینه تجهیزات تولیدی، هزینه بیمه

هزینه ثابت یک واحد:هزینه های ثابت هر واحد محصول با افزایش یا کاهش سطح فعالیت تغییر می یابد.

·         هزینه های متغیر

به هزینه‌های اطلاق می‌گردد که با تغییر در سطح فعالیت تغییر می‌کند . مانند مواد مستقیم، دستمزد مستقیم، بخشی از هزینه های سربار ساخت.

هزینه ثابت یک واحد:هزینه متغیر یک واحد محصول در سطوح مختلف تولید ثابت است.

·         هزینه های نیمه متغیر

به هزینه‌هایی گفته می‌شود که دارای دو بخش ثابت و متغیر می‌باشد. نمونه بارز هزینه‌های نیمه‌متغیر عبارتند از هزینه تلفن و هزینه برق.

Copyright © 2015 Apple Inc. All rights reserved.
Top