زمانى‌که شرکتى کالائى را به نسيه بفروشد يا خدماتى را به نسيه عرضه کند. حساب‌هاى دريافتنى به‌وجود خواهد آمد. اين حساب‌ها جزئى از سرمايه در گردش شرکت و نشان‌دهنده ميزان با مقدار پولى است که شرکت با هدف افزايش ثروت سهامداران، در اين قلم از دارائى‌ها سرمايه‌گذارى کرده است.

حساب‌هاى دريافتنى به دو دسته عمده تقسيم مى‌شوند: اعتبارات خرده‌فروشى و اعتبارات تجاري، اعتبارات خرده‌فروشى عبارت است از اعتبارى که خرده‌فروشى‌ها در سايه فروش‌هاى نسيه به مشتريان خود داده‌اند. اعتبارات تجارى عبارت است از اعتبارى که شرکتى به شرکت ديگر مى‌دهد.

Copyright © 2015 Apple Inc. All rights reserved.
Top