مجموعه صورتهاي مالی که توسط شرکتها ارائه میشود، حاکی از وقوع هزاران مبادله و رویداد یا گزارش میلیونها ریال پول است.

سوابق و جزئیات این مبادلات و رویدادها دردفاتر روزنامه،کل و معین به تفضیل ثبت شده و سپس طبقه بندي و تلخیص میشوند و عصاره این مبادلات و رویدادها به صورت، صورتهاي مالی تهیه و ارائه میشود.


در حال حاضربراي تحقق هدفهاي گزارشگري مالی، صورتهاي مالی اساسی زیر تهیه و ارائه میشوند:

  1. ترازنامه یا صورتوضعیتمالی،که خلاصه وضعیت مالی یک موسسه رادر یک تاریخ معین نشان میدهد.
  2. صورت حساب سودو زیان،که خلاصه نتایج علیات یک شرکت رادر یک دوره مالی نشان میدهد.
  3. صورت حساب گردش وجوه نقد، که خلاصه تامین منابع مالی یک موسسه و چگونگی استفاده از آن(مصارف) را در فعالیتهاي سرمایه گذاري در یک دوره مالی نشان میدهد.
  4. صورت حساب سود و زیان انباشته، که نشاندهنده افزایش یا کاهش در سودهاي انباشته یک موسسه ناشی از فعالیتهاي

تولیدي و غیرتولیدي در یک دوره مالی میباشد.

 

Copyright © 2015 Apple Inc. All rights reserved.
Top