ترازنامه

تراز نامه، بیلان یا صورت وضعیت مالی یکی از صورتهای مالی اساسی است که وضعیت مالی یک شخصیت حسابداری (شخصیت گزارشگر) را در یک زمان مشخص نشان می‌دهد. و معمولاً در پایان یک دوره مالی تهیه می‌گردد. در ترازنامه سه قلم اطلاعاتی دارایی، بدهی و سرمایه مشخص می‌گردد.

ترازنامه به زبان ساده مشخص می‌نماید که یک موسسه چه میزان دارایی دارد: زمین، ساختمان، اثاثه، وجه نقد در صندوق و... همگی میزان دارایی موسسه را نشان می‌دهند. بدهکاران به شرکت نیز جز دارایی‌های شزکت محسوب می‌گردند. زیرا بدهکاران نیز در نهایت با پرداخت پول به صندوق شرکت و یا پرداختهای از نوع دیگر (چک و...) موجب افزایش دارایی شرکت می‌گردند.

 

از طرفی در ترازنامه میزان بدهی سازمان نیز مشخص می‌گردد. هر سازمان ممکن است به افراد مختلف بدهی داشته باشد (حساب بستانکاران) و یا موسسه ممکن است با صدور چکهای مختلف اسناد پرداختنی مختلفی داشته باشد. خلاصه اطلاعات بدهی موسسه و در نهایت سرمایه تشکیل موسسه نیز در قسمت بدهیهای ترازنامه مشخص می‌گردد. علت امر این است، که شرکت همواره به صاحب سرمایه بدهکار می‌باشد. در حقیقت بدهی و سرمایه دیون یک موسسه را به افراد حقیقی یا حقوقی دیگر مشخص می‌کند.


ترانامه بر اساس اصل زیر استوار است:

 دارایی = بدهی + سرمایه به این اصل، معادله اصلی حسابداری می‌گویند.


صورت سود و زیان

 یکی از صورتهای مالی اساسی است که چگونگی و نتیجه عملکرد مالی یک شخصیت حسابداری (واحد گزارشگر) را طی دوره مالی نشان میدهد.


سود و زیان

سود و زیان به راحتی از فرمول زیر محاسبه میشود:

  • اگر موسسه سود داشته باشد

هزینه‌های دوره مالی - درآمد دوره مالی = سود ویژه دوره مالی

  • اگر موسسه زیان داده باشد

درآمدهای دوره مالی - هزینه دوره مالی = زیان ویژه دوره مالی


صورت گردش وجوه نقد

3-1- صورتي است كه علل تغييرات وجـه نقد و شبه نقد و خلاصه اي از فعاليتهاي عمليـاتي، سرمايه گـذاري و

تامين مالي را در يك دوره زماني مشخص ارائه مي نمايد.

3-2- اگر به همراه ساير صورتها، استفاده شود، اطلاعات ذيل را فراهم مي كند.

1- ارزيابي توان ايجاد گردش وجوه نقد در آينده

2- ارزيابي توان تامين تعهدات، پرداخت سود سهام و نياز واحد به تامين مالي خارجي

3- ارزيابي دلايل تفاوت ميان سود حسابداري و دريافتها و پرداخت هاي نقدي

4- ارزيابي آثار رويدادهاي غيرنقدي مربوط به فعاليتهاي تامين مالي و سرمايه گذاري روي وضعيت مـالي

واحد تجاري


اهميت صورت گردش وجوه نقد

براي پاسخگويي به سئوالات ذيل است :

  1. چرا يك شركت سودآور توان پرداخت سود سهام را ندارد.
  2. چرا عليرغم اعلام سود سهام، شركت توان تامين مالي فعاليتهاي سرمايه گذاري خود را ندارد.
  3.  چرا با وجود سودآوري، شركت قادر به انجام تعهدات خود نيست.


 گزارشات حسابرسی

هدف‌ از این گزارشات،  ارائه‌ استانداردها و راهنماييهاي‌ لازم‌ درباره‌ شكل‌ و محتواي‌ گزارشي‌ است‌ كه‌ حسابرس‌ مستقل‌ براساس‌ حسابرسي‌ صورتهاي‌ مالي‌ واحد مورد رسيدگي‌ صادر مي‌كند. اغلب‌ مطالب‌ ارائه‌ شده‌ در اين‌ بخش‌، علاوه‌بر گزارش‌ حسابرس‌ نسبت‌ به‌ صورتهاي‌ مالي‌، در مورد گزارشهاي‌ حسابرس‌ مستقل‌ درباره‌ ساير اطلاعات‌ مالي‌ نيز كاربرد دارد.

·         حسابرس‌ بايد نتايج‌ حاصل‌ از شواهد حسابرسي‌ كسب‌ شده‌ را به‌ عنوان‌ مبناي‌ اظهارنظر درباره‌ صورتهاي‌ مالي‌، مورد بررسي‌ و ارزيابي‌ قرار دهد.

·         بررسي‌ و ارزيابي‌ مزبور مستلزم‌ حصول‌ اطمينان‌ از تهيه‌ صورتهاي‌ مالي‌، طبق‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ است‌.

·         گزارش‌ حسابرس‌ بايد شامل‌ اظهارنظر صريح‌ و كتبي‌ درباره‌ صورتهاي‌ مالي‌ باشد. 


North  pole Business Tour

North Pole

Canada Business Tour

Business Tour 

Copyright © 2015 Apple Inc. All rights reserved.
Top