یکی از بهترین راهکارها ی گذر از بحران و رکورد هم افزایی بین سازمان ها و ارتقاء سطح دانش افراد یک سازمان و در رأس آن مدیران می باشد. این مهم موجب رشد تولید و ارتقاء صنعت کشور می گردد. بی شک یک مدیر کارآمد به عنوان برنامه ریز اصلی و نیروی محرکه افراد هر سازمان و روند پیشرفت آن سازمان از عوامل اصلی شمرده می شود. بنا بر این اطلاع مدیران از روش های نوین تولید و تجارت در سطح بین المللی و گذار از تفکر و عملکرد سنتی به مدرن آن ، در بنیان سازمان تأثیرات شگرف و بزرگی خواهد داشت. با توجه به آنکه رسیدن به هر موفقیتی بدون داشتن ابزار و وسایل آن امکان پذیر نخواهد بود.

 در همین راستا گروه بین المللی سمین با مدیریت جناب آقای دکتر حسین ناصری مبتکر طرح مدیر ماجراجو در جهان با هدف توسعه بخش دانش مدیریتی، اقدام به اجرای بیزینس تورهای علمی – آموزشی در سطح مدیران نموده است. تا از این مهم بستر بسیار مهمی را برای مدیران در جهت کسب انتقال دانش و فناوری به داخل کشور، بازدید عینی و استفاده از تجار سازمان های بزرگ و مطرح خارج از کشور در زمینه های مختلف، آشنایی با ظرفیت های تولیدی جوامع بین المللی، بررسی امکان سرمایه گذاری و سرمایه پذیری و غیره را فراهم نماید.

هدف از طراحی و پیاده سازی این بیزینس تورها ، مدیریت دانایی یا اندوخته های علمی، در دسترس قرار دادن نظام مند اطلاعات و اندوخته های علمی در بین مدیران ارشد سازمانها می باشد که کلیه بیزینس تورها با حضور استاتید برجسته ی جهان در علم مدیریت و ارائه مدارک معتبر از دانشگاه های مطرح دنیا برگزار خواهد شد.

از این رو گروه بین المللی سمین متخصص در توسعه کسب و کار و ارتقاء دانش مدیریت آماده برگزاری بیزینس تور علمی و آموزشی با موضوعات مهم و حائز اهمیت  مدیریت  در نقاط مختلفی از جهان می باشد. Copyright © 2015 Apple Inc. All rights reserved.
Top